Media & Investor materials

Q&A

Dla inwestorów

Działalność Grupy Synektik obejmuje trzy główne segmenty:

• Sprzedaż sprzętu diagnostycznego i oprogramowania medycznego – w ramach tego obszaru spółka zajmuje się realizacja dostaw „pod klucz” sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i medycynie nuklearnej oraz wdrożeniami własnych rozwiązań informatycznych

• Produkcja radiofarmaceutyków – Synektik jest pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej. W ramach tego segmentu Spółka posiada dwa zakłady produkcji radiofarmaceutyków, własne Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz własne produkty na Polskę i niektóre kraje ościenne na niektóre z nich, m.in. Cholinę. Ponadto firma prowadzi zaawansowane badania nad własnym radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego. Kardioznacznik ten ma szansę zrewolucjonizować światowy rynek

• Usługi serwisowe i pomiarowe – kompleksowa oferta serwisowa, instalacja i deinstalacja aparatury, testy odbiorcze i specjalistyczne. Usługi te są realizowane przez akredytowane Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycyny Diagnostyki Obrazowej ,zatrudniające wykwalifikowane kadry inżynierów, aby dostarczyć usługi o jak najwyższej jakości

Podstawowym parametrem determinującym wyniki finansowe w poszczególnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej jest wolumen sprzedaży usług i produktów. W przypadku segmentu sprzedaży rozwiązań informatycznych i dostaw sprzętu jest to przede wszystkim liczba zamówień ze strony szpitali oraz innych placówek medycznych oraz dochodowość zawartych umów, która jest uzależniona od szeregu czynników wpływających na zakres oferty (asortyment, koszty procesu adaptacji pomieszczeń etc.). W przypadku segmentu produkcji radiofarmaceutyków znaczny wpływ na wyniki ma asortyment dostarczanych produktów (radiofarmaceutyki podstawowe vs radiofarmaceutyki specjalne) oraz logistyka dostaw.

Synektik działa przede wszystkim na terenie Polski i państw ościennych (Czechy, Słowacja, Litwa) ze względu na specyfikę oferowanych produktów i usług, czego przykładem są radiofarmaceutyki i stosunkowo krótki czas półtrwania izotopów. W przyszłości – przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do oferty nowych produktów radiofarmaceutycznych, w tym innowacyjnego kardioznacznika – Grupa planuje wejście na inne rynki, przede wszystkim w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Udział rynkowy Spółki jest różny w zależności od segmentu działalności operacyjnej, a jej pozycja plasuje się na czele bądź wśród 2-4 wiodących firm działających w danym obszarze. Zarówno w przypadku produkcji radiofarmaceutyków jak i działalności pomiarowej jesteśmy największym podmiotem działającym na rynku krajowym, posiadającym trzy zakłady produkcyjne i obsługującym największą liczbę centrów medycznych. W przypadku działalności pomiarowej wykonujemy około 2,5 tys. testów rocznie i od ponad dziesięciu lat jesteśmy liderem w Polsce. Nasze rozwiązania informatyczne znajdują się w wśród 3-4 najczęściej wybieranych systemów IT stosowanych w radiologii.

Synektik aktywnie korzysta z możliwości pozyskiwania środków grantowych na finansowanie swoich projektów innowacyjnych. Do końca 2017 r. udało się w ten sposób pozyskać ponad 30 mln zł.
Jednym z najbardziej wspieranych ze środków publicznych projektów jest kardioznacznik, czyli radiofarmaceutyk specjalny stosowany przy diagnostyce choroby wieńcowej. W 2015 r. na realizację tego projektu Grupa otrzymała ok. 15,7 mln zł niewymagającej wkładu własnego dotacji z prestiżowego programu unijnego Horyzont 2020.

W 2018 r. Synektik planuje zakończenie drugiej fazy badań klinicznych. Finansowanie dla tej fazy badań jest zabezpieczone m.in. dotacją z programu Horyzont 2020. Ponadto, Zarząd będzie się starał o dofinansowanie dla trzeciej fazy badań klinicznych. Możliwe, że pozostała część nakładów zostanie pokryta ze środków własnych lub przy wsparciu partnera branżowego, w ramach ewentualnej umowy partneringowej. Zakończenie projektu jest przewidziane na rok 2020.

W okresie najbliższych kilku lat Zarząd będzie występował o wypłatę dywidendy w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej. W poprzednich latach zysk netto wypracowany przez firmę w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.
W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik podjęło decyzję o wypłacie pierwszej w historii Spółki dywidendy w wysokości 3,07 mln zł, tj. 0,36 zł na akcję.

Czołowe pozycje na globalnym rynku radiofarmaceutyków zajmują m.in. GE Healthcare, Amersham, Siemens (Petnet), Cardinal Health czy Bayer. Wśród firm działających w Europie o podobnym profilu co Synektik znajdują się przykładowo francuski AAA (przejęty przez Novartis) czy niemiecki Eckert & Ziegler. Natomiast porównywalne podmioty na polskim rynku radiofarmaceutyków to Voxel oraz Life Radiopharma.
W segmencie dostaw sprzętu medycznego oraz usług serwisowych Spółka konkuruje zarówno z dystrybutorami jak i producentami sprzętu działającymi bezpośrednio w Polsce.