About us

Good practices

Synektik S.A. dba o należytą komunikację z inwestorami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji.

 

Raporty dotyczące Dobrych Praktyk:

Raport nr 1 z dnia 07 stycznia 2016.
Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.


Raport nr 2 z dnia 27 października 2014.
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Informacja dotycząca stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

 

 

Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

W Spółce nie jest wdrożona reguła dotycząca zmiany podmioty uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Podmiot ten jest corocznie wybierany przez Radę Nadzorczą która pełni w Spółce również rolę Komitetu Audytu .

Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych