Investor centre

Capital market institutions

 • knf

  Komisja Nadzoru Finansowego

  Centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce

  Zadania Komisji:

  -Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych

  -Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego

  -Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności

  -Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego

  -Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym

  -Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

 • header logo gpw

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Instytucja zajmująca się organizacją obrotu instrumentami finansowymi. Zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert sprzedających i kupujących w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Charakterystyczną cechą systemu obrotu obowiązującego na Giełdzie Warszawskiej jest fakt, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych są wyznaczane w oparciu o zlecenia sprzedających i kupujących.

  Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe:
  - akcje,
  - obligacje,
  - prawa poboru,
  - prawa do akcji,
  - certyfikaty inwestycyjne

  oraz instrumenty pochodne:
  - kontrakty terminowe,
  - opcje,
  - jednostki indeksowe.

 • SEG

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami ZwyczajnymiStowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów).

  Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację szkoleń, seminariów; reprezentuje wspólny interes tej grupy podmiotów.

  Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych.

 • SII

  Stowarzyszenie Inwestorów indywidualnych

  Największa organizacja inwestorska w Polsce. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi interwencje w instytucjach rynku kapitałowego, organach władzy oraz w mediach w imieniu i w interesie inwestorów. Stowarzyszenie edukuje inwestorów, w celu podniesienia ich efektywności inwestycyjnej organizując liczne szkolenia i konferencje. Organizowane przez SII spotkania to w wielu przypadkach największe tego typu imprezy w Polsce.