Radiofarmaceutyki

Zgłaszanie działań niepożądanych

 


Synektik S.A. jako podmiot odpowiedzialny jest  zobowiązany w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, do zbierania  wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy.

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w Ustawie Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

 

Czym jest działanie niepożądane?

Jest to jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 

Działanie niepożądane można zgłosić pod numerem +48 22 327 09 40  (całodobowa poczta głosowa) lub skontaktować się pod adresem: phv@synektik.com.pl

 

Więcej informacji na temat monitorowania bezpieczeństwa leków oraz wzory formularzy dotyczących zgłaszania działań niepożądanych są dostępne na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (link do strony). 

        

 

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjęciem zgłoszenia jest Synektik S.A.  Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018r.poz.1000.) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny i zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.). W przypadku pozostałych osób, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.