Materiały dla mediów i inwestorów

Q&A

Dla inwestorów

Działalność Grupy Synektik obejmuje trzy główne segmenty:

• Sprzedaż sprzętu diagnostycznego i oprogramowania medycznego – w ramach tego obszaru spółka zajmuje się realizacja dostaw „pod klucz” sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i medycynie nuklearnej oraz wdrożeniami własnych rozwiązań informatycznych

• Produkcja radiofarmaceutyków – Synektik jest pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej. W ramach tego segmentu Spółka posiada dwa zakłady produkcji radiofarmaceutyków, własne Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz własne produkty na Polskę i niektóre kraje ościenne na niektóre z nich, m.in. Cholinę. Ponadto firma prowadzi zaawansowane badania nad własnym radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego. Kardioznacznik ten ma szansę zrewolucjonizować światowy rynek

• Usługi serwisowe i pomiarowe – kompleksowa oferta serwisowa, instalacja i deinstalacja aparatury, testy odbiorcze i specjalistyczne. Usługi te są realizowane przez akredytowane Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycyny Diagnostyki Obrazowej ,zatrudniające wykwalifikowane kadry inżynierów, aby dostarczyć usługi o jak najwyższej jakości

Podstawowym parametrem determinującym wyniki finansowe w poszczególnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej jest wolumen sprzedaży usług i produktów. W przypadku segmentu sprzedaży rozwiązań informatycznych i dostaw sprzętu jest to przede wszystkim liczba zamówień ze strony szpitali i innych placówek medycznych oraz dochodowość zawartych umow, która jes uzależniona od szeregu czynników wpływających na zakres oferty (asortyment, koszty procesu adaptacji pomieszczeń, etc). W przypadku segmentu produkcji radiofarmaceutyków znaczny wpływ na wyniki na asortyment dostarczanych produktów (FDG vr radioznaczniki specjalne) oraz logistyka dostaw.

Synektik działa przede wszystkim na terenie Polski i państw ościennych (blok wschodni i południowy). W przyszłości – przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do oferty nowych produktów, w tym innowacyjnego kardioznacznika – spółka planuje wchodzi na inne rynki, przede wszystkim w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Udziały rynkowy Spółki jest różny w zależności od segmenty działalności operacyjnej. Zarówno w przypadku produkcji radiofarmaceutykow jak i działalności pomiarowej jesteśmy największym podmiotem działającym na rynku krajowym posiadającym dwa zakłady produkcyjne i obsługującym największą ilość centrów medycznych. W przypadku działalności pomiarowej wykonujemy blisko 2.500 testów rocznie i jesteśmy liderem tego rynku od 2004 roku. Nasze rozwiązania informatyczne plasują się w wśród 3-4 najczęściej wybieranych systemów IT stosowanych w radiologii.

Synektik aktywnie korzysta z możliwości pozyskiwania środków grantowych na finansowanie swoich projektów innowacyjnych. Do końca 2015 r. udało się w ten sposób pozyskać ok. 30 mln zł. W listopadzie 2015 r. Synektik otrzymał 15,7 mln zł niewymagającej wkładu własnego dotacji z prestiżowego programu unijnego Horyzont 2020.

W przypadku urządzeń medycznych stosowanych w diagnostyce obrazowej nadal istnieje bardzo duża różnica w poziomie nasycenie pomiędzy Polską a krajami europejskimi. Różnice które nas dzielą są tym większy czym bardziej zaawansowane urządzenia diagnostyczne (np. w przypadku urządzeń PET/CT w Polsce jedno urządzenie przypada na około 1.250.000 mieszkańców podczas gdy europejskie średnio to około 500-700 tyś. mieszkańców). Tak więc uważamy że wraz z postępem gospodarczym oraz coraz większą dbałością o zdrowie poziom oferowanych usług medycznych będzie się ciągle podnosił a dostęp do nowowczesncyh technik diagnostycznych będzie coraz lepszy. Musimy też pamiętać, że w ramach nowej pespektywy unijnej na lata 2014-2020 poziom środków przeznaczonych na rynek ochrony zdrowia jest ponad 4x większy w stosunku do poprzedniej perspektywy i wynosi ponad 2mld euro.

W drugiej połowie 2016 r. Synektik planuje rozpocząć II fazę badań klinicznych, której zakończenie jest planowane na rok 2018. Spółka posiada już zabezpieczone środki na przeprowadzenie I i II fazy klinicznej oraz duże szanse na dotację dla III fazy klinicznej (alternatywnie może sfinansować badania ze środków własnych lub przy wsparciu partnera branżowego). Zakończenie projektu jest przewidziane na rok 2020.

W okresie najbliższych kilku lat, Zarząd Synektik będzie występował o wypłatę dywidendy w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej. W poprzednich latach zysk netto wypracowany przez firmę w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Na rynku polskim w segmencie produkcji radiofarmaceutyków jest to przede wszystkim Voxel.
Na rynku europejskim przykładem konkurencyjnej firmy jest francuska AAA, która zajmuje się produkcją i komercjalizacją radiofarmaceutyków do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych. Do innych znaczących konkurentów zagranicznych możemy zaliczyć takiej podmioty jak niemiecki Eckert & Ziegler czy międzynarodowy firmę IBA Group.