Kim jesteśmy

Profil działalności

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET).

Grupa Synektik posiada dwa zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które pracuje nad radioznacznikami onkologicznymi i kardiologicznymi.

Działalność Grupy Kapitałowej Synektik S.A. obejmuje następujące segmenty:

 

 • Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, w tym:

        ‐ sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i medycynie nuklearnej,

        ‐ rozwiązania informatyczne;

 • Usługi serwisowe sprzętu medycznego oraz testy odbiorcze i specjalistyczne, w tym:

        ‐ testy odbiorcze i specjalistyczne,

        ‐ usługi serwisowe sprzętu medycznego.

 • Produkcję radiofarmaceutyków

 

Ponadto Synektik S.A. w ramach swojej działalności prowadzi badania nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

 

Sprzedaż sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej

W ramach tego obszaru działalności Spółka sprzedaje urządzenia, jak i realizuje zamówienia przygotowania „pod klucz" pracowni diagnostycznych wraz z dostawą sprzętu medycznego. Synektik S.A. , współpracując z światowymi wiodącymi producentami, oferuje urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego. W ofercie Spółki znajdują się obecnie następujące urządzenia: mammografy, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, urządzenia PET-CT, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty do angiografii, aparaty do fluoroskopii, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, aparaty do radiografii, urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej.

W ramach zleceń „pod klucz" Spółka oferuje gotowe wyposażenie zakładu radiologicznego, polegające na dostawie urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych i montażem klatki Faradaya, wdrożeniem i uruchomieniem rozwiązań informatycznych PACS/RIS oraz dostawą stacji diagnostycznych. Spółka współpracuje również z firmą Comecer (producent komór gorących i dyspenserów, stosowanych w procesie przygotowania radiofarmaceutyków) oraz firmą Medtron (producent wstrzykiwaczy kontrastu do urządzeń diagnostyki obrazowej: MRI, CT oraz Angio).

Rozwiązania informatyczne

W roku 2003, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Spółka utworzyła specjalistyczny dział programistyczny zajmujący się tworzeniem aplikacji informatycznych dedykowanych radiologii. Początkowo powstał system typu PACS, służący do akwizycji, dystrybucji i archiwizacji różnorodnych danych medycznych w standardzie DICOM - głównie obrazowe badania diagnostyczne. W rezultacie powstała cała platforma systemowa - funkcjonująca pod nazwą ArPACS - która umożliwiła stworzenie jednolitego środowiska pracy dla użytkownika w zakresie zarządzania pacjentami i różnorodnymi danymi medycznymi. Platforma ArPACS kompleksowo wspiera pracę szpitalnych Zakładów Diagnostyki Obrazowej.

W skład autorskiej rodziny produktów ArPACS w tej chwili wchodzą m.in. takie moduły jak RIS (Radiology Information System - zarządzanie bazą pacjentów, terminarzami, pracowniami, opisami i wynikami badań), ArView (lekarska stacja diagnostyczna służąca do wykonywania oceny badań obrazowych z zaawansowanymi funkcjami rekonstrukcji 3D, MPR itp.), WEB (dystrybucja obrazów medycznych w sieci szpitala - oddziały, gabinety), Out (robot wydający wyniki na płycie z nadrukiem) oraz rozwiązania teleradiologiczne, umożliwiające zdalną pracę lekarzy lub outsourcing opisów radiologicznych.

Modułowa konstrukcja aplikacji pozwala na jej rozbudowę w dowolnym czasie i zakresie. To co dodatkowo wyróżnia rozwiązanie produkowane przez Synektik, to niesamowita elastyczność i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. 

 

Logotyp ARPACS wersja na jasne tla 

Spółka dokonała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgłoszenia platformy ArPACS jako wyrób medyczny, sklasyfikowany w najwyższej klasie dla tego typu wyrobów medycznych, tj. II B, a co za tym idzie uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością Wyrobu - CE. 

Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Spółce, w roku 2016 został przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną 2274 TUV Nord audyt potwierdzający spełnienie polskich norm i zaleceń związanych z bezpieczeństwem informacji z zakresie działalności serwisu i działu wytwarzania oprogramowania dla sektora medycznego (ArPACS), ale również całej firmy. Synektik otrzymał tym samym certyfikat ISO 27001. 

Autorskie rozwiązanie RIS umożliwia nadzorowanie pracy w Zakładach Diagnostyki Obrazowej. Wspiera proces obsługi pacjenta w ZDO, usprawnia przepływ informacji o pacjencie i wykonywanej procedurze, nadzoruje poprawność wykonywanych procedur i ich rozliczenie, integruje się i współpracy z systemami PACS (różnych producentów) i HIS (systemy ogólnoszpitalne). System RIS oferowany przez Spółkę posiada następujące kluczowe funkcjonalności:

 • rejestracja wstępna i właściwa, umożliwiająca wybranie terminu badania, weryfikację danych pacjenta do rozliczenia z NFZ, dołączenie dodatkowych informacji o pacjencie i procedurze przed badaniem;

 • lista technika, umożliwiająca technikowi wykonującemu badanie wprowadzenie niezbędnych danych, przeprowadzenie badania i jego archiwizacja na serwerze PACS, przeglądanie archiwalnych danych;

 • opis badania, służy do wprowadzenia przez lekarza opisu przeprowadzonego badania w formie tekstowej lub dźwiękowej;

 • wydanie badania, umożliwia użytkownikowi wybór sposobu wydania, weryfikację sposobu odbioru; wydanie badania jest zintegrowane ze skanerem kodów kreskowych;

 • rozliczenia NFZ, nadzorowanie poprawności wykonywanych procedur oraz wysłanie ich do programu rozliczającego;

 • oraz inne funkcjonalności takie jak tworzenie zestawień statystycznych, udostępnianie wyników jednostkom zlecającym, integracja z innymi systemami (PACS i RIS), obsługa systemu za pomocą przeglądarki internetowej.

 

Usługi w zakresie wykonywania testów odbiorczych i specjalistycznych

Spółka w 2006 r. otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do prowadzenia testów specjalistycznych aparatury radiologicznej według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jako pierwszy podmiot prywatny w Polsce. Prace te są wykonywane przez wewnętrzne Laboratorium Badawcze Aparatury Medycznej do Diagnostyki Obrazowej, które zatrudnia kilkunastu inżynierów i fizyków medycznych, wykonujących badania na terenie całego kraju.


Akredytacja PCA nr AB 703 potwierdza kompetencje Laboratorium do prowadzenia wymienionych w zakresie akredytacji badań za pomocą ściśle określonych i nadzorowanych metod. Stosowany przez Spółkę system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Po przeprowadzonych testach jednostki służby zdrowia otrzymują sprawozdanie, które stanowi formalne potwierdzenie zgodności parametrów posiadanego urządzenia RTG z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm. ). Laboratorium realizuje usługi testów i akredytacji poprzez regionalną sieć zespołów pomiarowych, zatrudniających wykwalifikowanych inżynierów i fizyków. Akredytację Emitent otrzymał 10 kwietnia 2006 r., po odbytym w listopadzie 2013 r. audycie Polskiego Centrum Akredytacji otrzymano w dniu 31 marca 2014 r. decyzję o przedłużeniu akredytacji na kolejny czteroletni okres.

Wykonywane usługi obejmują:

 • testy specjalistyczne: pomiary fizyczne, mające na celu sprawdzenie aktualnego stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego działania;

 • testy odbiorcze - podlegają im urządzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie oraz urządzenia nowo zainstalowane, testy te wykonywane są zgodnie z § 9. 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.);

 • działalność szkoleniową w zakresie wykonywania testów aparatury RTG dla szpitali, jak również dla jednostek Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Do wykonywanych usług Spółka wykorzystuje zestawy pomiarowe renomowanych firm (Wellhofer, Raysafe, Pehamed, Gammex, RTI) i posiada ważne świadectwa wzorcowania sprzętu pomiarowego. Spółka działa w tym obszarze rynkowym od 2004 r.

 

Usługi w zakresie serwisowania sprzętu

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną grupę specjalistów, którzy umożliwiają świadczenie usług serwisowania urządzeń diagnostyki obrazowej, takich jak aparaty rentgenowskie analogowe i cyfrowe, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, kamery scyntylacyjne i mammografy wyprodukowane przez firmy: Siemens, Picker-Marconi oraz komory gorące i dyspensery wyprodukowane przez firmę Comecer. W ramach usług serwisowych Spółka oferuje naprawy, przeglądy okresowe, wymianę części zamiennych, instalację i deinstalację aparatury. Sprzedaż usług odbywa się w formie: jednorocznych lub wieloletnich umów serwisowych, kontraktów zawartych z użytkownikami, jednorazowych usług. W przypadku niektórych urządzeń rzadkich i niszowych, do których specjaliści Spółki posiadają kwalifikacje w zakresie ich serwisowania, usługi takie są również świadczone poza granicami Polski - ze względu na małą liczbę specjalistów na świecie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje. Do usług w zakresie serwisowania sprzętu Emitent włącza również montaż klatek Faradaya, która zwykle jest wykonywana w ramach realizacji zamówień przygotowania „pod klucz" pracowni diagnostycznych.

 

Produkcja radiofarmaceutyków

Produkcja radiofarmaceutyków w ramach działalności Grupy Kapitałowej jest prowadzona przez spółkę zależną Synektik Pharma Sp. z o.o. - będącą pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków, które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej. Grupa Synektik posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Produkcja radiofarmaceutyków jest najmłodszym segmentem działalności Grupy Kapitałowej - produkcję rozpoczęto w sierpniu 2012 r. w zakładzie produkcyjnym znajdującym się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 

Synektik Pharma Sp. z o.o. wytwarza następujące radiofarmaceutyki:

• FDG Fluorodeoksyglukoza 18F-FDG (IASON Efdege®), który znajduje zastosowanie zwłaszcza w diagnozie guzów płuc, głowy, szyi, jelita grubego i odbytnicy, a także chłoniaków złośliwych i czerniaków złośliwych. Jest najczęściej stosowanym radiofarmaceutykiem, wykorzystywanym do diagnostyki ogólnej

 NaF 18F-NaF (IASOflu®), który jest używany przede wszystkim w przypadku stwierdzonego raka u osób dorosłych, do wykrywania i lokalizacji przerzutów do kości. Pomocniczo preparat ten stosuje się również w diagnozowaniu bólu pleców niewiadomego pochodzenia

 IASOcholina®, który przeznaczony jest do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów raka prostaty i raka wątrobowokomórkowego (rak wątroby).

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał na rzecz Synektik Pharma Sp. z o.o. zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego w zakładzie produkcyjnym w Warszawie. Zakład w Warszawie koncentruje się na produkcji znaczników specjalnych oraz produktów opracowanych przez CBR. 

Pierwotnie Spółka działała na podstawie umowy licencji i dystrybucji zawartej z IASON GmbH dającej Synektik Pharma Sp. z o.o. wyłączność na produkcję radiofarmaceutyków zarejestrowanych przez IASON GmbH i dystrybucję ich na terenie Polski, Litwy, Łotwy oraz Białorusi. W październiku 2014 roku Spółka Synektik nabyła prawa własności do czterech produktów tj. EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine® od IASON GmbH.

W sierpniu 2015 roku rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne eksportując pierwsze radioznaczniki do Czech i Słowacji.  

 

Działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego

Spółka uruchomiła w dniu 24 kwietnia 2014 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Warszawie. Działalność CBR polega na opracowywaniu nowych radiofarmaceutyków, w oparciu o posiadaną wiedzę oraz przyszłe zastosowania radiofarmaceutyków w medycynie. Na lokalizację projektu została wybrana Warszawa, przez wzgląd na szeroką dostępność kadry naukowej, potrzebnej do opracowania nowych radiofarmaceutyków.


Do zadań Centrum Badawczo-Rozwojowym należy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi radiofarmaceutykami oraz wdrożeń prototypowych,

 • opracowywanie nowych technologii produkcji radiofarmaceutyków,

 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji izotopów na potrzeby farmacji,

 • inicjowanie i przygotowywanie projektów pilotażowych, w szczególności tych, które przewidują prowadzenie prac rozwojowych i badań technologiczno-koncepcyjnych, polegających na poszukiwaniu oraz definiowaniu składu radioznaczników, wielkości dawki i stosowanych pierwiastków do opracowania nowatorski wyrobów farmaceutycznych dla medycyny ( w tym onkologii, neurologii, kardiologii ) weterynarii, genetyki i produkcji kosmetyków,

 • nadzór autorski nad wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych,

 • współpraca z renomowanymi instytucjami medycznymi na świecie, w zakresie udoskonalenia wdrożenia produkcji radiofarmaceutyków,

 • współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z uczelniami, instytutami prowadzącymi prace naukowo-badacze i pracownikami tych podmiotów.

Obecnie CBR prowadzi badania nad radioznacznikami mającymi zastosowanie nie tylko w onkologii, ale również kardiologii. W latach 2015-2018 oraz 2015-2021 realizowane będą dwa projekty B+R, które zyskały uznanie Komisji Europejskiej w ramach konkursu Horizon 2020 (wartość dofinansowania: 3.687.250,00 EUR) oraz Funduszy Unii Europejskiej prowadzonych w kraju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (wartość dofinansowania: 5.582.376,15 PLN).