Centrum inwestora

Centrum wyników

Wybierz zakres danych:

Wybrany
zakres
danych

Rok

Okres

Zakres

b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg. PSR (brak porównywalności). b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczy i IT
jedn. 2013 2014 2015 2016 2017
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody tys. zł 31 004.77 29 939.11 25 612.34 14 197.83 34 031.04
Amortyzacja tys. zł -947.46 -1 061.06 -1 064.30 -501.20 -652.07
Wynik operacyjny tys. zł 5 437.19 2 105.28 685.18 1 123.43 4 043.98
Wynik EBITDA tys. zł 6 384.65 3 166.34 1 749.49 1 624.63 4 696.05
Wynik brutto tys. zł 5 200.62 2 028.67 592.83 1 119.03 3 939.14
Wynik netto tys. zł 3 996.48 1 111.38 204.72 1 258.06 3 113.48
Skonsolidowany bilans
Aktywa razem tys. zł 102 844.80 106 273.40 104 404.34 91 446.93 115 232.61
Aktywa trwałe razem tys. zł 43 798.96 53 373.67 62 125.38 66 518.81 72 318.85
WNiP tys. zł 3 087.77 10 977.41 21 423.66 28 691.68 36 661.03
Rzeczowe aktywa trwałe tys. zł 39 393.91 41 953.46 37 623.71 35 017.95 33 056.38
Aktywa obrotowe razem tys. zł 59 045.84 52 899.73 42 278.97 24 928.12 42 913.76
Zapasy tys. zł 1 183.43 2 059.96 4 388.96 5 156.24 4 637.39
Należności tys. zł 24 733.37 19 435.78 17 583.35 11 397.47 18 579.84
Środki pieniężne tys. zł 32 887.23 30 770.21 20 105.04 8 082.76 19 516.12
Zobowiązania razem tys. zł 47 921.79 48 464.66 47 857.41 33 812.21 53 512.76
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 33 894.23 34 344.96 36 144.11 21 112.55 37 942.02
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 14 027.55 14 119.70 11 713.29 12 699.66 15 570.74
Analiza wskaźnikowa
Wskaźnik rent. operacyjnej % 17.54 7.03 2.68 7.91 11.88
Wskaźnik rent. EBITDA % 20.59 10.58 6.83 11.44 13.80
Wskaźnik rent. netto % 12.89 3.71 0.80 8.86 9.15
Cena/Zysk % b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.*
b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg. PSR (brak porównywalności). b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczy i IT

* w niniejszym sprawozdaniu nastąpiła zmiana prezentacji danych – działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczny i IT.

Grupa Synektik jest w trakcie zmiany roku obrotowego, który trwa do 31 września 2018.