Centrum inwestora

Centrum wyników

Wybierz zakres danych:

Wybrany
zakres
danych

Rok

Okres

Zakres

b.d. - dane dostępne wyłącznie wg. PSR (brak porównywalności)
jedn. 2012 2013 2014 2015 2016
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody tys. zł b.d.* 31 004.77 29 939.11 25 612.34 14 197.83
Amortyzacja tys. zł b.d.* -947.46 -1 061.06 -1 064.30 -501.20
Wynik operacyjny tys. zł b.d.* 5 437.19 2 105.28 685.18 1 213.98
Wynik EBITDA tys. zł b.d.* 6 384.65 3 166.34 1 749.49 1 715.18
Wynik brutto tys. zł b.d.* 5 200.62 2 028.67 592.83 1 209.57
Wynik netto tys. zł b.d.* 3 996.48 1 111.38 204.72 606.75
Skonsolidowany bilans
Aktywa razem tys. zł 60 071.10 102 844.80 106 273.40 104 404.34 90 771.30
Aktywa trwałe razem tys. zł 22 529.10 43 798.96 53 373.67 62 125.38 65 779.70
WNiP tys. zł 3 027.25 3 087.77 10 977.41 21 423.66 28 691.68
Rzeczowe aktywa trwałe tys. zł 18 224.97 39 393.91 41 953.46 37 623.71 35 017.95
Aktywa obrotowe razem tys. zł 37 542.00 59 045.84 52 899.73 42 278.97 24 991.61
Zapasy tys. zł 1 904.35 1 183.43 2 059.96 4 388.96 5 188.73
Należności tys. zł 21 764.61 24 733.37 19 435.78 17 583.35 11 431.22
Środki pieniężne tys. zł 12 957.17 32 887.23 30 770.21 20 105.04 8 082.76
Zobowiązania razem tys. zł 42 542.66 47 921.79 48 464.66 47 857.41 33 787.90
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 34 505.26 33 894.23 34 344.96 36 144.11 21 088.24
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 8 037.39 14 027.55 14 119.70 11 713.29 12 699.66
Analiza wskaźnikowa
Wskaźnik rent. operacyjnej % b.d.* 17.54 7.03 2.68 b.d.*
Wskaźnik rent. EBITDA % b.d.* 20.59 10.58 6.83 b.d.*
Wskaźnik rent. netto % b.d.* 12.89 3.71 0.80 b.d.*
Cena/Zysk % b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.*
b.d. - dane dostępne wyłącznie wg. PSR (brak porównywalności)