Akcje i akcjonariat

Polityka dywidendowa

Statut Spółki nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień KSH i regulacji KDPW, w związku z czym w Spółce obowiązują warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.

W latach 2011- 2016 Spółka nie wypłacała dywidendy. Zysk netto wypracowany przez Spółkę w latach 2011-2016 został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. W okresie najbliższych kilku lat, Zarząd Synektik S.A. będzie uzależniał wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę dywidendy od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej.